Eind november 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in de St. Bonifatiuskerk over de ontwikkelingen vanuit het Bisdom met betrekking tot het sluiten van verschillende kerken in West-Friesland. Het Bisdom heeft aangegeven dat er nog maar een beperkt aantal kerken zullen blijven functioneren. Dit vanwege de leegloop van de kerken. De St. Bonifatiuskerk is naar de huidige verwachting één van de kerken die niet meer gebruikt gaat worden door het Bisdom. De begraafplaats maakt hier geen onderdeel vanuit en zal haar huidige waarde en functie voor de gemeenschap behouden. Op de informatieavond is een oproep gedaan om tot een werkgroep te komen die zich gaat richten op de herbestemming van onze kerk. 

Deze werkgroep is inmiddels geformeerd en een aantal keer bij elkaar geweest. Wij bevinden ons momenteel in de oriëntatiefase van de mogelijkheden die er voor herbestemming zijn. Gezien de kerk een grote culturele en historische waarde heeft voor Spanbroek en op meerdere manieren beeldbepalend is, geldt als belangrijkste uitgangspunt het behoud van het gebouw en haar interieur.
Een herbestemming is door onder andere de vele belanghebbenden, de ligging en omvang van het kerkgebouw en monumentale status van zowel exterieur als interieur een uitdagend en complex vraagstuk en heeft momenteel nog veel open eindes. De verwachting is dan ook dat dit een langdurig traject is van meerdere jaren, waarin zorgvuldig de verschillende stappen doorlopen moeten worden.

Als werkgroep komen wij graag in contact met dorpsgenoten die ideeën hebben, zich betrokken voelen, of kennis hebben van dergelijke onderwerpen en herbestemmingsprocessen. 

U kunt zich natuurlijk persoonlijk richten tot één van de werkgroepleden of een mail sturen naar herbestemmingbonifatiuskerk@gmail.com 

Namens de werkgroep, 

Romy Schuit, Paul Beerepoot en Sjoerd Sneek